Мисия и визия

 

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ПКС
1. д-р Евгени Балтаков Директор и учител по ГИ доктор
  Заместник-директори  
2. Калина Николова Зам.-директор УД за начален етап III
3. инж. Румяна Рачева Зам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТ IV
4. Милена Кошеджийска Зам.-директор УД за гимназиален етап и учител по ФВС  III
5. Анна Бочева Ръководител направление ИКТ IV
  Педагогически съветници  
6. Цветелина Ташкова Педагогически съветник  
7. Семира Паунова Педагогически съветник  
  Учители в начален етап  
8. Анелия Рачева Старши учител – Iа клас IV
9. Мария Чепишева Учител – Iб клас III
10. Силвия Георгиева Старши учител – Iв клас III
11. Паулина Петрова Старши учител – I клас IV
12. Венера Керашка Старши учител – Iд клас IV
13. Елза Якова Старши учител – IIа клас III
14. Евдокия Атанасова Старши учител – IIб клас III
15. д-р Десислава Тодорова Старши учител – IIв клас доктор
16. Цветана Димитрова Старши учител – IIг клас  I
17. Добромира Стоилова Старши учител – IIд клас III
18. Боянка Стоянова Старши учител – IIIа клас  
19. Анна Янкова Учител – IIIб клас  V
20. Павлина Димитрова Учител – IIIв клас V
21. Румяна Игнатова Старши учител – IIIг клас III
22. Иван Браянов Старши учител – IIIд клас V
23. Савина Пендуркова Старши учител – IVа клас III
24. Лорита Костова Старши учител – IVб клас II
25. Дора Градишка Старши учител – IVв клас (иновативен) III
26. Цветанка Барашка Старши учител – IVг клас II
27. Нина Евгениева Старши учител – IVд клас II
  Учители ГЦДО  
28. Даниела Николова учител – 1ЦДО-а  
29. Моника Иванова Старши учител – 1ЦДО-б II
30. Лидия Спасова-Грозданова Старши учител – 1ЦДО-в IV
31. Фатме Моллаали Учител – 1ЦДО-г  
32. Николета Янакиева Учител – 1ЦДО-д  
33. Весела Захариева Старши учител – 2ЦДО-а V
34. Зюмбюл Нуман Учител – 2ЦДО-б  
35. Теодора Иванова Старши учител – 2ЦДО-в  V
36. Бистра Цокова Старши учител – 2ЦДО-г  IV
37. Петя Георгиева Старши учител – 2ЦДО-д  I
38. Ани Цонева Учител – 3ЦДО-а  
39. Елена Вълкова Учител – 3ЦДО-б  
40.   Учител – 3ЦДО-в  
41. Венера Йосифова Учител – 3ЦДО-г  V
42. Александрина Стоянова Учител – 3ЦДО-д  IV
43. Армине Димитрова Учител – 4ЦДО-а  
44. Мария Христова Старши учител – 4ЦДО-б V
45. Денислава Спасова Учител – 4ЦДО-в IV
46. Албена Кръстева Учител – 4ЦДО-г V
47. Дора Евстатиева Старши учител – 4ЦДО-д IV
  Учители по БЕЛ  
48. Юлия Коцева Старши учител и кл. р-тел VIг клас IV
49. Михаил Димитров Старши учител и кл. р-тел VIд клас III
50. Адрияна Илиева Учител  
51. Стефка Иванова Старши учител II
52. Екатерина Каралеева Главен учител и кл. р-тел VIIIб клас  I
53. Даниела Димитрова Учител и кл. р-тел Vб клас  
  Учители по Чужди езици  
54. Силвия Живкова Старши учител по АЕ в начален етап V
55. Павлина Микова Учител по АЕ и кл. р-тел Vв клас  
56. Елена Цолова Старши учител по АЕ и кл. р-тел XIа клас V
57. Делена Костова Старши учител по АЕ V
58. Милена Иванова Старши учителпо АЕ и кл. р-тел VIIа клас III
59. Надя Стоянова Старши учител по АЕ и кл. р-тел XIIа клас II
60. Георги Милев Учител по АЕ и кл. р-тел VIIв клас  
61. Радослава Колева Учител по АЕ и кл. р-тел Vа клас  
62. Станка Димитрова Старши учител по НЕ  
63. Вела Умарска Учител по НЕ V
64. Юлия Велинова Старши учител по ИЕ  
  Учители по Математика  
65. Ваня Иванова Старши учител V
66. Лилка Гергова Старши учител III
67. Даниела Драганова Старши учител II
68. Камелия Кирилова Старши учител и кл. р-тел VIб клас V
69. Изабела Иванова Учител V
70. Поля Иванова Старши учител V
  Учители по ИТ  
71. Руска Илиева Главен учител II
72. Валентина Влахова Старши учител V
73. Снежана Генова Старши учител III
74. инж. Николина Минева Старши учител IV
75. Ирена Мирчева Старши учител V
76. Цветелина Алексиева Учител  
  Учители по Природни науки  
77. Цветана Ерева Старши учител по ЧП и кл. р-тел Vг клас V
78. Лилия Владимирова Старши учител по ФА и кл. р-тел VIIг клас V
79. Ламбина Петрова Старши учител по БЗО и кл. р-тел IXб клас III
80. Емил Младенов Старши учител по ХООС и кл. р-тел VIв клас  I
  Учители по Обществени науки и Гражданско образование  
81. Лиляна Стоянова Учител по ГИ и кл. р-тел XIIб клас  

82.

83.

Петрана Якалиева

д-р Илиян Коцев

Старши учител по ГИ

Учител по ГИ и кл. р-тел Xа клас

V

доктор

84. Диана Илиева Главен учител ИЦ и кл. р-тел VIIе клас  I
85. Надежда Стойкова Старши учител по ИЦ II
86. Иван Джаков Старши учител ИЦ и БЕЛ,  кл. р-тел Vд клас II
87. Теодора Георгиева Учител по Философски цикъл и кл. р-тел XIб клас V
  Учители по ФВС  
88. Адриан Нанков Учител в начален етап  
89. Руслан Хрисимов Старши учител в начален етап  
90. д-р Валентина Христова Старши учител и кл. р-тел IXа клас доктор
91. Анна Макавеева Старши учител V
92. Светлан Гецов Старши учител и кл. р-тел IXв клас  
93. Снежина Станчева Старши учител и кл. р-тел VIIд клас V
  Учители по Музика  
94. Мария Стоянова Старши учител и кл. р-тел VIIб клас III
95. Станислава Тодорова Старши учител и кл. р-тел VIа клас III
  Учители по Изобразително изкуство  
96. Винченцо Тачев Старши учител  
97. Калоян Трошанов Учител и кл. р-тел Xб клас  
  Учители по ТП  
98. Надежда Иванова Старши учител V
  Учители по Икономически предмети  
99. Галя Русанова-Илиева Старши учител и кл. р-тел VIIIв клас II
  Екип за подкрепа на личностното развитие  
100.

Мариана Топалова

Гинка Атанасова

Старши ресурсен учител

Старши ресурсен учител

III

 I

101. Петя Димитрова Старши ресурсен учител II
102. Стефка Балтова Психолог II
103. Надя Желязкова-Господинова Логопед III

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Име Длъжност
  Административен персонал
1. Мая Николова Зам.-директор АСД
2. Живка Василева Счетоводител
3. Александра Петрова Касиер
4. Диана Проданова ЗАТС
5. Мария Лалова Домакин
6. Стоянка Янкулова Библиотекар
  Помощен персонал
7. Милчо Кежов Портиер и майстор-подръжка
8. Васил Дочев Портиер и майстор-подръжка
9. Румяна Комнева Хигиенистка
10. Светла Илиева Хигиенистка
11. Галина Стоянова Хигиенистка
12. Иванка Джорджина Хигиенистка
13. Ваня Рангелова Хигиенистка
14. Диана Михалкова Хигиенистка
15. Вера Костадинова Хигиенистка
16. Ива Томовска Хигиенистка
17.   Хигиенистка