56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Екип 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

УЧЕБНА 2022/2023 г.

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПКС

1.

Д-р Евгени Балтаков

Директор и учител по ГИ

доктор

 

Заместник-директори

 

2.

Калина Николова

Зам.-директор УД за начален етап

III

3.

Инж. Румяна Рачева

Зам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТ

 V

4.

Павел Стойков

Зам.-директор УД за гимназиален етап и учител по АЕ

V

       

 

Педагогически съветници

 

5.

Цветелина Ташкова

Педагогически съветник

 

6.

Семира Паунова

Педагогически съветник

 

 

Учители в начален етап

 

7.

Елза Якова

Старши учител – 1а клас

III

8.

Евдокия Атанасова

Старши учител – 1б клас 

III

9.

Д-р Десислава Тодорова

Старши учител – 1в клас 

доктор

10.

Цветана Димитрова

Старши учител – 1г клас

I

11.

Добромира Стоилова

Старши учител – 1д клас

III

12.

Хариета Андреева

Старши учител – 2а клас

II

13.

Анна Янкова

Учител – 2б клас

 

14.

Павлина Димитрова

Учител – 2в клас

V

15.

Румяна Игнатова

Старши учител – 2г клас

III

16.

Иван Браянов

Старши учител – 2д клас

 V
17.

Савина Пендуркова

Старши учител – 3а клас

III

18.

Лорита Костова

Старши учител – 3б клас (иновативен)

II

19.

Дора Градишка

Старши учител – 3в клас (иновативен)

III

20.

Цветанка Барашка

Старши учител – 3г клас

II

21.

Нина Евгениева

Старши учител – 3д клас

II

22.

Анелия Рачева

Старши учител – 4а клас

IV

23.

Йоана Божинова

Старши учител – 4б клас (иновативен)

V

24.

Силвия Георгиева

Старши учител – 4в клас (иновативен)

III

25.

Паулина Петрова

Старши учител – 4г клас

IV

26.

Венера Керашка

Старши учител – 4д клас

IV

 

Учители ГЦДО

 

27.

Весела Захариева

Старши учител – 1ЦДО-а

V 

28.

Зюмбюл Нуман

Учител – 1ЦДО-б

 

29.

Красимир Марков

Учител – 1ЦДО-в

 

30.

Бистра Цокова

Старши учител – 1ЦДО-г

 

31.

Надка Попова

Старши учител – 1ЦДО-д

IV

32.

Боянка Стоянова

Старши учител – 2ЦДО-а

IV

33.

Адела Стоянова

Старши учител – 2ЦДО-б

 

34.

Ани Цонева

Учител – 2ЦДО-в

 

35.

Венера Йосифова

Учител – 2ЦДО-г

V

36.

Александрина Стоянова

Учител – 2ЦДО-д

 

37. Армине Димитрова Учител – 3ЦДО-а  
38.

Тинка Бонева

Старши учител – 3ЦДО-б

 

39.

Петинка Кръстева

Старши учител – 3ЦДО-в

IV

40.

Албена Кръстева

Учител – 3ЦДО-г

V

41.

Дора Евстатиева

Старши учител – 3ЦДО-д

IV

42.

Теодора Иванова

Старши учител – 4ЦДО-а

V

43.

Моника Иванова

Старши учител – 4ЦДО-б

II

44.

Лидия Спасова-Грозданова

Старши учител – 4ЦДО-в

IV

45.

Фатме Моллаали

Учител – 4ЦДО-г

 

46.

Ваня Филипова

Учител – 4ЦДО-д

 

 

Учители по БЕЛ

 

47.

Михаил Николов

Старши учител и кл. р-тел 5д клас

III

48.

Юлия Коцева

Старши учител и кл. р-тел 5г клас

IV

49.

Стефка Иванова

Старши учител и кл. р-тел 7а клас

II

50.

Екатерина Каралеева

Главен учител (БЕЛ и ЧЕ) – БЕЛ

I

51.

Даниела Димитрова

Учител и кл. р-тел 7в клас

 

52.

Цветина Живкова

Учител и кл. р-тел 8а клас

 

 

Учители по Чужди езици

 

53.

Силвия Живкова

Старши учител по АЕ в начален етап

V

54.

 

Учител по АЕ в начален етап

 

55.

Делена Костова

Старши учител по АЕ 

V

56.

Милена Иванова

Старши учителпо АЕ и кл. р-тел 6а клас

III

57.

Надя Стоянова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 11а клас

II

58.

д-р Илиян Коцев

Учител по АЕ и ГИ

доктор

59.

Елена Цолова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 10а клас

 

60.

Георги Милев

Учител по АЕ и кл. р-тел 6в клас

 

61.

Радослава Колева

Павлина Микова

Учител по АЕ

Учител по АЕ

 

62.

Славка Славчева

Учител по НЕ и кл. р-тел 10б клас

 

63.

Юлия Велинова

Старши учител по ИЕ

 

 

Учители по Математика

 

64.

Ваня Иванова

Старши учител

V

65.

Лилка Гергова

Старши учител и кл. р-тел 7г клас

IV

66.

Даниела Драганова

Старши учител и кл. р-тел 7б клас

II

67.

Камелия Кирилова

Старши учител и кл. р-тел 5б клас

V

68.

Изабела Иванова

Учител по ИТ и кл. р-тел 9а клас

V

69.

Поля Иванова

Старши учител

 

 

Учители по ИТ

 

70.

Руска Илиева

Главен учител (Мат., ИТ, прир. науки) – ИТ 1-4 клас

II

71.

Валентина Влахова

Старши учител по ИТ

V

72.

Снежана Генова

Старши учител ИТ

III

73.

Инж. Николина Минева-Дамянова

Старши учител ИТ и р-л ИКТ

IV 

74.

Ирена Мирчева

Старши учител ИТ

 

Учители по Природни науки

 

75.

Цветана Ерева

Старши учител по ЧП и кл. р-тел 7е клас

V

76.

Лилия Владимирова

Старши учител по ФА 

V

77.

Ламбина Петрова

Старши учител по БЗО и кл. р-тел 8б клас

III

78.

Емил Младенов

Старши учител по ХООС и кл. р-тел 5в клас

III

 

Учители по Обществени науки и Гражданско образование

 

79.

Лиляна Стоянова

Учител по ГИ и кл. р-тел 11б клас

 

80.

Петрана Якалиева

Старши учител по ГИ

V

81.

Диана Илиева

 

Главен учител (Обществени науки и ГО, ФВС, Муз., ИИ) – ИЦ. Кл. р-тел 6е клас

I

82.

Надежда Стойкова

Старши учител по ИЦ и кл. р-тел 12а клас

II

83.

Иван Джаков

Старши учител по ИЦ и БЕЛ. Кл. р-тел 7д клас

II

84.

Теодора Георгиева

Учител по Философски цикъл и БЕЛ- кл. р-тел 6г клас

 

 

Учители по ФВС

 

85.

Адриан Нанков

Учител в начален етап

 

86.

Руслан Хрисимов

Старши учител в начален етап

 

87.

Д-р Валентина Христова

Старши учител

доктор

88.

Марияна Бързашка-Каменова

Старши учител

 

89.

Милена Кошеджийска

Старши учител и кл. р-тел 8в клас

III

90.

Снежина Георгиева

Старши учител и кл. р-тел 6д клас

 

 

Учители по Музика

 

91.

Мария Стоянова

Старши учител

III

92.

Станислава Тодорова

Старши учител и кл. р-тел 5а клас

IV

 

Учители по ИИ

 

93.

Винченцо Тачев

Старши учител

 

94.

Калоян Трошанов

Учител и кл. р-тел 9б клас

 

 

Учители по ТП

 

95.

Надежда Иванова

Старши учител

V 

 

Учители по Икономически предмети

 

96.

Галя  Русанова-Илиева

Старши учител и кл. р-тел 12б клас

II

 

Екип за подкрепа на личностното развитие

 

97.

Мариана Топалова

Старши ресурсен учител

III

98.

Петя Димитрова

Старши ресурсен учител

IV

99.

Стефка Балтова

Психолог

III

100.

Надя Желязкова-Господинова

Логопед

III

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Име

Длъжност

 

Административен персонал

1.

Мая Николова

Зам.-директор АСД

2.

Живка Василева

Счетоводител

3.

Александра Петрова

Касиер

4.

Диана Проданова

ЗАТС

5.

Мария Лалова

Домакин

6.

Стоянка Янкулова

Библиотекар

 

Помощен персонал

7.

Милчо Кежов

Портиер

8.

Огнян Илиев

Портиер

9.

Васил Дочев

Майстор-поддръжка

10.

Здравка Петрова

Хигиенист

11.

Светла Илиева

Хигиенист

12.

Галина Стоянова

Хигиени