56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Екип 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

УЧЕБНА 2021/2022 Г.

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПКС

1.

Д-р Евгени Балтаков

Директор и учител по ГИ

доктор

 

Заместник-директори

 

2.

Калина Николова

Зам.-директор УД за начален етап

III

3.

Инж. Румяна Рачева

Зам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТ

 V

4.

Павел Стойков

Зам.-директор УД за гимназиален етап и учител по АЕ

V

       

 

Педагогически съветници

 

6.

Цветелина Ташкова

Педагогически съветник

 

7.

 -

Педагогически съветник

 

 

Учители в начален етап

 

8.

Хариета Андреева

Старши учител – 1а клас

II

9.

Анна Янкова

Учител – 1б клас

 

10.

Павлина Димитрова

Учител – 1в клас

V

11.

Румяна Игнатова

Старши учител – 1г клас

III

12.

Иван Браянов

Старши учител – 1д клас

 V
13.

Савина Пендуркова

Старши учител – 2а клас

III

14.

Лорита Костова

Старши учител – 2б клас (иновативен)

II

15.

Дора Градишка

Старши учител – 2в клас (иновативен)

III

16.

Цветанка Барашка

Старши учител – 2г клас

II

17.

Нина Евгениева

Старши учител – 2д клас

II

18.

Анелия Рачева

Старши учител – 3а клас

IV

19.

Юлияна Нейчева

Старши учител – 3б клас (иновативен)

IV

20.

Силвия Георгиева

Старши учител – 3в клас (иновативен)

III

21.

Паулина Петрова

Старши учител – 3г клас

IV

22.

Венера Керашка

Старши учител – 3д клас

IV

23.

Елза Якова

Старши учител – 4а клас

III

24.

Евдокия Атанасова

Старши учител – 4б клас (иновативен)

III

25.

Д-р Десислава Тодорова

Старши учител – 4в клас (иновативен)

доктор

26.

Цветана Димитрова

Старши учител – 4г клас

I

27.

Добромира Стоилова

Старши учител – 4д клас

III

 

Учители ГЦДО

 

28.

Иринка Рангелова

Старши учител – 1ЦДО-а

IV

29.

Адела Стоянова

Старши учител – 1ЦДО-б

 

30.

Мария Чепишева

Учител – 1ЦДО-в

IV

31.

Венера Йосифова

Учител – 1ЦДО-г

V

32.

Александрина Стоянова

Учител – 1ЦДО-д

 

33.

Весела Захариева

Старши учител – 2ЦДО-а

V

34.

Тинка Бонева

Старши учител – 2ЦДО-б

 

35.

Петинка Кръстева

Старши учител – 2ЦДО-в

IV

36.

Албена Кръстева

Учител – 2ЦДО-г

V

37.

Дора Евстатиева

Старши учител – 2ЦДО-д

IV

38.

Теодора Иванова

Старши учител – 3ЦДО-а

V

39.

Моника Иванова

Старши учител – 3ЦДО-б

II

40.

Лидия Спасова-Грозданова

Старши учител – 3ЦДО-в

IV

41.

Фатме Моллаали

Учител – 3ЦДО-г

 

42.

Ваня Филипова

Учител – 3ЦДО-д

 

43.

Армине Димитрова

Учител – 4ЦДО-а

 

44.

Зюмбюл Нуман

Учител – 4ЦДО-б

 

45.

Красимир Марков

Учител – 4ЦДО-в

 

46.

Бистра Цокова

Старши учител – 4ЦДО-г

 

47.

Надка Попова

Старши учител – 4ЦДО-д

IV

 

Учители по БЕЛ

 

48.

Иван Джаков

Старши учител по БЕЛ и ИЦ. Кл. р-тел 6д клас

II

49.

Михаил Николов

Старши учител и кл. р-тел 7г клас

III

50.

Кина Тепавичарова

Старши учител и кл. р-тел 7а клас

V

51.

Стефка Иванова

Старши учител и кл. р-тел 6а клас

II

52.

Екатерина Каралеева

Марио Огнянов

Главен учител (БЕЛ и ЧЕ) – БЕЛ

Учител

I

IV

53.

Георги Милев

Учител и кл. р-тел 5в клас

 

54.

Даниела Димитрова

Учител и кл. р-тел 6в клас

 

 

Учители по Чужди езици

 

55.

Силвия Живкова

Старши учител по АЕ в начален етап

V

56.

Йорданка Генчева-Иванова

Учител по АЕ в начален етап

 

57.

Делена Костова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 12б клас

V

58.

Милена Иванова

Старши учителпо АЕ и кл. р-тел 5а клас

III

59.

Надя Стоянова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 10а клас

II

60.

д-р Илиян Коцев

Учител по АЕ

доктор

61.

Елена Цолова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 9а клас

 

62.

Радослава Колева

Учител по АЕ

 

63.

Славка Славчева

Учител по НЕ и кл. р-тел 9б клас

 

64.

Юлия Велинова

Старши учител по ИЕ

 

 

Учители по Математика

 

65.

Ваня Иванова

Старши учител и кл. р-тел 5e клас

V

66.

Емил Миланов

Старши учител

IV

67.

Даниела Драганова

Старши учител и кл. р-тел 6б клас

II

68.

Камелия Кирилова

Старши учител и кл. р-тел 7в клас

V

 

Учители по ИТ

 

69.

Руска Илиева

Главен учител (Мат., ИТ, прир. науки) – ИТ 1-4 клас

II

70.

Валентина Влахова

Старши учител по ИТ и мат.  и кл. р-тел 7д клас

V

71.

Изабела Иванова

Учител по ИТ и мат. и кл. р-тел 8а клас

V

72.

Снежана Генова

Старши учител ИТ

III

73.

Инж. Николина Минева-Дамянова

Старши учител ИТ

IV 

74.

Ирена Мирчева

Старши учител ИТ

 

Учители по Природни науки

 

75.

Цветана Ерева

Старши учител по ЧП и кл. р-тел 6е клас

V

76.

Лилия Владимирова

Старши учител по ФА и кл. р-тел 7е клас

V

77.

Ламбина Петрова

Старши учител по БЗО и кл. р-тел 12а клас

III

78.

Емил Младенов

Старши учител по ХООС и кл. р-тел 7б клас

III

 

Учители по Обществени науки и Гражданско образование

 

79.

Лиляна Стоянова

Учител по ГИ и кл. р-тел 10б клас

 

80.

Петрана Якалиева

Старши учител по ГИ

V

81.

Диана Илиева

 

Главен учител (Обществени науки и ГО, ФВС, Муз., ИИ) – ИЦ

I

82.

Надежда Стойкова

Старши учител по ИЦ и кл. р-тел 11а клас

II

83.

Теодора Георгиева

Учител по Философски цикъл и БЕЛ- кл. р-тел 5г клас

 

 

Учители по ФВС

 

84.

Адриан Нанков

Учител в начален етап

 

85.

Руслан Хрисимов

Старши учител в начален етап

 

86.

Д-р Валентина Христова

Старши учител

доктор

87.

Марияна Бързашка-Каменова

Старши учител

 

88.

Анна Георгиева-Макавеева

Учител

 

89.

Снежина Георгиева

Старши учител и кл. р-тел 5д клас

 

 

Учители по Музика

 

90.

Мария Стоянова

Старши учител

III

91.

Станислава Тодорова

Старши учител

V

 

Учители по ИИ

 

92.

Винченцо Тачев

Старши учител

 

93.

Калоян Трошанов

Учител и кл. р-тел 8б клас

 

 

Учители по ТП

 

94.

Надежда Иванова

Павел Пенчев

Старши учител

Учител и кл. р-тел 6г клас

V

 

 

Учители по Икономически предмети

 

95.

Галя  Русанова-Илиева

Старши учител и кл. р-тел 11б клас

II

 

Екип за подкрепа на личностното развитие

 

96.

Мариана Топалова

Старши ресурсен учител

III

97.

Петя Димитрова

Старши ресурсен учител

IV

98.

Стефка Балтова

Психолог

III

99.

Надя Желязкова-Господинова

Логопед

III

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Име

Длъжност

 

Административен персонал

1.

Мая Николова

Зам.-директор АСД

2.

Живка Василева

Счетоводител

3.

Александра Петрова

Касиер

4.

Диана Проданова

ЗАТС

5.

Мария Лалова

Домакин

6.

Стоянка Янкулова

Библиотекар

 

Помощен персонал

7.

Милчо Кежов

Портиер

8.

Огнян Илиев

Портиер

9.

Васил Дочев

Майстор-поддръжка

10.

Здравка Петрова

Хигиенист

11.

Светла Илиева

Хигиенист

12.

Галина Стоянова

Хигиенист

13.

Иванка Джорджина

Хигиенист

14.

Ваня Рангелова

Хигиенист

15.

Диана Михалкова

Хигиенист

16.

Вера Костадинова

Хигиенист

17.

Ива Томовска

Хигиенист

18.

Силвия Улянова

Хигиенист

19.

Румяна Комнева

Хигиенист

20.

Катя  Иванова

Хигиенист