56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Иновативно училище

Екип 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

УЧЕБНА 2020/2021 Г.

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ПКС

1.

Д-р Евгени Балтаков

Директор и учител по ГИ

доктор

 

Заместник-директори

 

2.

Анна Палпурина

Зам.-директор УД за начален етап

IV

3.

Маргарита Иванова

Зам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТ

 

4.

Павел Стойков

Зам.-директор УД за гимназиален етап и учител по АЕ

V

5.

Д-р Иво Пиперков

РНИКТ и учител по ИТ

доктор

 

Педагогически съветници

 

6.

Цветелина Ташкова

Педагогически съветник

 

7.

Неврис Саплакар

Педагогически съветник

 

 

Учители в начален етап

 

8.

Савина Пендуркова

Старши учител – 1а клас

III

9.

Лорита Костова

Старши учител – 1б клас (иновативен)

II

10.

Дора Градишка

Старши учител – 1в клас (иновативен)

III

11.

Цветанка Барашка

Старши учител – 1г клас

II

12.

Нина Евгениева

Старши учител – 1д клас

II

13.

Анелия Рачева

Старши учител – 2а клас

IV

14.

Юлияна Нейчева

Старши учител – 2б клас (иновативен)

IV

15.

Силвия Георгиева

Учител – 2в клас (иновативен)

III

16.

Паулина Петрова

Старши учител – 2г клас

IV

17.

Венера Керашка

Старши учител – 2д клас

IV

18.

Елза Якова

Старши учител – 3а клас

III

19.

Евдокия Атанасова

Старши учител – 3б клас (иновативен)

III

20.

Д-р Десислава Тодорова

Учител – 3в клас (иновативен)

доктор

21.

Цветана Димитрова

Старши учител – 3г клас

I

22.

Добромира Стоилова

Старши учител – 3д клас

III

23.

Хариета Андреева

Старши учител – 4а клас

II

24.

Калина Николова

Старши учител – 4б клас (иновативен)

III

25.

Йоана Иванова

Учител – 4в клас

V

26.

Анна Аврамова

Учител – 4г клас (иновативен)

 

27.

Иван Браянов

Старши учител – 4д клас

V

28.

Павлина Димитрова

Учител – 4е клас

V

29.

Румяна Игнатова

Старши учител – 4ж клас

III

 

Учители ГЦДО

 

30.

Весела Захариева

Учител – 1ЦДО-а

V

31.

Тинка Бонева

Старши учител – 1ЦДО-б

 

32.

Петинка Кръстева

Старши учител – 1ЦДО-в

IV

33.

Албена Кръстева

Учител – 1ЦДО-г

V

34.

Дора Евстатиева

Старши учител – 1ЦДО-д

IV

35.

Цветана Николова

Старши учител – 2ЦДО-а

V

36.

Моника Иванова

Старши учител – 2ЦДО-б

II

37.

Лидия Спасова-Грозданова

Старши учител – 2ЦДО-в

IV

38.

Фатме Моллаали

Учител – 2ЦДО-г

 

39.

Ваня Филипова

Учител – 2ЦДО-д

 

40.

Армине Артинян

Учител – 3ЦДО-а

 

41.

Ася Петкова

Старши учител – 3ЦДО-б

 

42.

Красимир Марков

Учител – 3ЦДО-в

 

43.

Бистра Цокова

Старши учител – 3ЦДО-г

 

44.

Надка Попова

Старши учител – 3ЦДО-д

IV

45.

Теодора Георгиева

Учител – 4ЦДО-4

 

46.

Адела Стоянова

Старши учител – 4ЦДО-5

 

47.

Иринка Рангелова

Старши учител – 4ЦДО-6

IV

 

Учители по БЕЛ

 

48.

Иван Джаков

Старши учител и кл. р-тел 5д клас

II

49.

Михаил Николов

Старши учител и кл. р-тел 6г клас

III

50.

Кина Тепавичарова

Старши учител и кл. р-тел 6а клас

V

51.

Стефка Иванова

Старши учител и кл. р-тел 5а клас

II

52.

Екатерина Каралеева

Главен учител (БЕЛ и ЧЕ) – БЕЛ и кл. р-тел 12а клас

I

53.

Георги Милев

Учител

 

54.

Даниела Димитрова

Учител

 

 

Учители по Чужди езици

 

55.

Силвия Живкова

Старши учител по АЕ в начален етап

V

56.

Йорданка Генчева-Иванова

Учител по АЕ в начален етап

 

57.

Делена Костова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 11б клас

V

58.

Милена Иванова

Старши учителпо АЕ и кл. р-тел 7б клас

III

59.

Надя Стоянова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 9а клас

II

60.

Елена Цолова

Старши учител по АЕ и кл. р-тел 8а клас

 

61.

Радослава Колева

Учител по АЕ

 

62.

Славка Славчева

Учител по НЕ и кл. р-тел 8б клас

 

63.

Юлия Велинова

Старши учител по ИЕ

 

 

Учители по Математика

 

64.

Ваня Иванова

Старши учител и кл. р-тел 6в клас

V

65.

Емил Миланов

Учител

V

66.

Даниела Драганова

Старши учител и кл. р-тел 7а клас

II

67.

Камелия Кирилова-Илиева

Старши учител и кл. р-тел 5в клас

V

 

Учители по ИТ

 

68.

Руска Илиева

Главен учител (Мат., ИТ, прир. науки) – ИТ 1-4 клас

II

69.

Валентина Влахова

Старши учител по ИТ и мат.  и кл. р-тел 6д клас

V

70.

Изабела Иванова

Учител по ИТ и мат. и кл. р-тел 7а клас

V

71.

Снежана Генова

Старши учител

III

72.

Цветелина Алексиева

Учител ИТ и мат.

 

 

Учители по Природни науки

 

73.

Цветана Ерева

Старши учител по ЧП и кл. р-тел 5е клас

V

74.

Лилия Владимирова

Старши учител по ФА и кл. р-тел 6е клас

V

75.

Ламбина Петрова

Старши учител по БЗО и кл. р-тел 11а клас

III

76.

Емил Младенов

Старши учител по ХООС и кл. р-тел 6б клас

III

 

Учители по Обществени науки и Гражданско образование

 

77.

Лиляна Стоянова

Учител по ГИ и кл. р-тел 9б клас

 

78.

Петрана Якалиева

Старши учител по ГИ и кл. р-тел 7г клас

V

79.

Диана Илиева

 

Главен учител (Обществени науки и ГО, ФВС, Муз., ИИ) – ИЦ

I

80.

Надежда Стойкова

Старши учител по ИЦ и кл. р-тел 10а клас

II

45.

Теодора Георгиева

Учител по Философски цикъл

 

 

Учители по ФВС

 

81.

Лора Арнаудова

Учител в начален етап

 

82.

Руслан Хрисимов

Старши учител в начален етап

 

83.

Д-р Валентина Христова

Старши учител

доктор

84.

Марияна Бързашка-Каменова

Старши учител

 

85.

Анна Георгиева-Макавеева

Учител

 

86.

Снежина Георгиева

Старши учител

 

 

Учители по Музика

 

87.

Мария Стоянова

Старши учител

III

88.

Станислава Тодорова

Учител и кл. р-тел 7д клас

V

 

Учители по ИИ

 

89.

Винченцо Тачев

Старши учител

 

90.

Ирена Тодорова

Учител

 

 

Учители по ТП

 

91.

Надежда Иванова

Старши учител

V

 

Учители по Икономически предмети

 

92.

Галя  Русанова-Илиева

Старши учител и кл. р-тел 10б клас

II

 

Екип за подкрепа на личностното развитие

 

93.

Мариана Топалова

Старши ресурсен учител

III

94.

Петя Димитрова

Старши ресурсен учител

IV

95.

Стефка Балтова

Психолог

III

96.

Надя Желязкова-Господинова

Логопед

III

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Име

Длъжност

 

Административен персонал

1.

Мая Николова

Зам.-директор АСД

2.

Живка Василева

Счетоводител

3.

Александра Петрова

Касиер

4.

Диана Проданова

ЗАТС

5.

Мария Лалова

Домакин

6.

Стоянка Янкулова

Библиотекар

 

Помощен персонал

7.

Милчо Кежов

Майстор-поддръжка

8.

Огнян Илиев

Портиер

9.

Васил Дочев

Портиер

10.

Здравка Петрова

Хигиенист

11.

Светла Илиева

Хигиенист

12.

Галина Стоянова

Хигиенист

13.

Иванка Джорджина

Хигиенист

14.

Ваня Рангелова

Хигиенист

15.

Диана Михалкова

Хигиенист

16.

Вера Костадинова

Хигиенист

17.

Ива Томовска

Хигиенист

18.

Силвия Улянова

Хигиенист

19.

Румяна Комнева

Хигиенист

20.

Катя  Иванова

Хигиенист