Административни услуги

Прикачени документи

Обобщена информация за мерките, включени в Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование